A- A A+

Ogólny wniosek z analizy wyzwań i potrzeb, przeprowadzonej w Polsce, na Cyprze, w Rumunii i we Włoszech, która to poprzedziła stworzenie “Let’s get active!” jest taki, że obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) – generalnie: doceniają członkostwo ich krajów w UE, są świadomi korzyści, jakie daje takie członkostwo; mają liczne oczekiwania wobec współpracy krajów unijnych przy rozwiązywaniu wspólnych, dla regionu, problemów (takich jak np. kryzys finansowy, wysokie bezrobocie wśród osób młodych, zmiany i wyzwania związane ze starzeniem się społeczeństw itp.).

Jednak – z jakichś przyczyn – większość obywateli UE nie angażuje się, w żaden sposób, w proces kształtowania polityk europejskich – pomimo, że są takie możliwości. Pytanie brzmi: “dlaczego”?
Ponieważ mieszkańcy Unii Europejskiej nie czują potrzeby zaangażowania się? Chcieli by się zaangażować, ale nie wiedzą, jak mogliby to zrobić? Nie są świadomi istnienia narzędzi demokracji bezpośredniej*? Wiedzą o istnieniu takich narzędzi, ale nie wiedzą, jaki ich używać? Czy też może sądzą, że nie ma sensu stosować narzędzi demokracji bezpośredniej, ponieważ te narzędzia nie działają?

Głównym celem „Let’s get active!...” jest podniesienie poziomu zaangażowania i uczestnictwa demokratycznego obywateli Unii Europejskiej (UE) w demokratycznym funkcjonowaniu UE, będąc świadomymi roli, jaką obywatele mogą odgrywać w kształtowaniu polityk europejskich – i tym samym – w kształtowaniu przyszłości Europy.

Cele szczegółowe to:

1. Stworzenie i szerokie udostępnienie europejskiej przestrzeni wspólnej, publicznej, w której tematy związane z niskim uczestnictwem w demokratycznym funkcjonowaniu UE oraz sposoby na stymulowanie takiego uczestnictwa mogły by być dyskutowane i debatowane (poprzez przeprowadzenie otwartych badań on-line, zorganizowanie 4 Narodowych Forów Obywatelskich oraz Międzynarodowego Forum Obywatelskiego);

2. Zachęcenie do demokratycznego uczestnictwa obywateli Europy, którzy jeszcze nie są zaangażowani we współkształtowanie polityk europejskich, poprzez dotarcie z kampanią informacyjną do jak najszerszych i jak najbardziej różnorodnych grup mieszkańców UE (korzystając również z sieci współpracy aktywnych organizacji społeczeństwa obywatelskiego);

3. Przyczynienie się do wzmocnienia i dania szerszego głosu demokracji w Unii Europejskich poprzez wypracowanie możliwych rozwiązań dla głównych wyzwań I problemów związanych z niskim poziomem uczestnictwa w demokratycznym funkcjonowaniu Unii Europejskich – i upowszechnianie ich.

Wszystkie działania „Let’s get active!...” będą odbywały się w 4 krajach partnerskich: w Polsce, na Cyprze, w Rumunii i we Włoszech.

Aby zrealizować to wszystko, co planujemy, potrzebujemy również Ciebie!

 

JAK MOGĘ SIĘ ZAANGAŻOWAĆ?

* Narzędzia demokracji bezpośredniej to m.in. wybory do Parlamentu Europejskiego, Petycja do Parlamentu Europejskiego, skarga do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich (Ombudsman), Europejska Inicjatywa Europejska.

 

PARTNERZY

 

FUNDACJA ALTERNATYWNYCH INICJATYW EDUKACYJNYCH (FAIE)                   

Głównym celem FAIE jest promowanie uczenia się przez całe życie (Life – Long – Learning) – rozwijania własnych zdolności, predyspozycji, zainteresowań – zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym. Kolejnym celem jest promowanie i wspieranie rozwoju zawodowego i osobistego przez kulturę i sztukę (zarówno profesjonalną jak i nieprofesjonalną).  Prowadzimy m.in. warsztaty na temat praw konsumentów I pacjentów; bezpiecznego oszczędzania inwestowania. Wspieramy organizacje pozarządowe i ich ludzi w planowaniu, opracowywaniu i realizacji projektów międzynarodowych. Zrealizowaliśmy 2 badania internetowe dotyczące przeszkód w realizacji partnerskiej współpracy międzynarodowej. Lokalnie – FAIE uczestniczy w tworzeniu partnerstwa międzysektorowego na rzecz zatrudnienia i rozwijania przedsiębiorczości społecznej w regionie. Jesteśmy również jednym z członków – założycieli Porozumienia Organizacji Pozarządowych Bielska-Białej. Na poziomie międzynarodowym - FAIE jest członkiem  Baltic Network for Adult Learning (Bałtyckiej Sieci na rzecz Uczenia się Osób Dorosłych) – sieci organizacji z regionu Morza Bałtyckiego.

 

FUTURE WORLDS CENTRE (FWC)  

Future Worlds Center (FWC) stanowi inkubator dla przedsiębiorców społecznych. Prognozuje, projektuje i wdraża projekty, które promują kulturę współ-istnienia, praw człowieka i pokoju, stosując metody zakorzenione w najnowszych technologiach, nauce projektowania dialogu (dialogic design) oraz dialogu demokratycznego. Misją FWC jest umożliwianie ludziom ponownego prze-myślenia i znajdowania re – rozwiązań dla wyzwań społecznych, zarówno na poziomie lokalnym jak i europejskim. Nasze działania pozycjonują  się tam, gdzie dzieje się zmiana społeczna. FWC jest organizacją gdzie idee, projekty, metodologie i ludzie są połączeni siecią wzajemnych powiązań. Furure Worlds Center ma cztery działy funkcjonalne: Dział Edukacji Globalnej, Dział Spraw Humanitarnych, Dział Projektowania Przyszłości i Laboratorium Nowych Mediów. Prawnym reprezentantem dla FWC jest The Cyprus Neuroscience and Technology Institute.

 

ASOCIATIA EuroDEMOS                                                                                                                            

EuroDEMOS jest stowarzyszeniem prowadzącym międzynarodową działalność w obszarze m.in. ochrony praw człowieka oraz alternatywnej szkoły zaangażowania, szkolenia  i promowania liderów opinii na poziomie międzynarodowym poprzez realizację praktycznych programów wsparcia na poziomie europejskim. EuroDEMOS to organizacja parasolowa, skupiająca 5 innych organizacji (m.in. Organizacji Młodzieżowej, Organizacji Studenckiej, Organizacji Kobiecej) i 12 działów specjalizujących się w tematach obywatelskiego zaangażowania. Wspiera liczne, lokalne centra społecznościowe. Inicjowała i koordynowała liczne projekty obywatelskie w obszarach tematycznych takich jak: młodzież, prawa człowieka, demokracja, obserwacja procesów wyborczych, aktywne obywatelstwo, zrównoważony rozwój, ekologia i ochrona środowiska, edukacja, wsparcie społeczne, kultura i sztuka, zakładanie i rozwijanie krajowych i międzynarodowych platform i sieci, wypracowywania narodowych i ponadnarodowych strategii i polityk, opracowanie i dystrybucja newsletterów o zasięgu międzynarodowym. Kluczowe osoby zaangażowane w „Let’s get active to członkowie zarządu i specjaliści z zakresu komunikacji, public relations oraz planowania organizacyjnego i strategicznego.

 

COOPERATIVA SOCIALE COOSS MARCHE ONLUS scpa                                                  

COOS jest włoską, prywatną organizacją non-profit, której głównym celem jest dostarczanie wsparcia dla integracji osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji poprzez dostarczanie usług społecznych, asystenckich, opieki, edukacyjnych i szkoleniowych oraz proponowanie interwencji w odpowiedzi na różnorodne potrzeby lokalnych społeczności. Założona w 1979 r., COOS liczy obecnie około 2600 członków - pracowników i dostarcza usługi dla ponad 7.200 klientów, którymi są, między innymi, osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami fizycznymi i umysłowymi, mniejszości i młodociani, uzależnieni od narkotyków, migranci. Środki finansowe organizacji pochodzą głównie ze środków Administracji Publicznej, Narodowego Systemu Zdrowia, funduszy europejskich (z projektów i programów). Od 1993 r. funkcjonuje Dział  Badań i Szkoleń, który prowadzi badania i testuje innowacyjne rozwiązania w odpowiedzi na pojawiające się potrzeby społeczne, uczestnicząc w projektach europejskich i organizując kursy szkoleniowe podnoszące kwalifikacje  profesjonalistów pracujących w sektorze społecznym. W 2000 r. Dział Badań i Szkoleń został akredytowany przez regionalne władze jako Agencja Kształcenia i Szkolenia Zawodowego, dostarczająca usługi edukacyjne zarówno swoim pracownikom jaki i osobom bezrobotnym, przygotowując do pracy w różnych sektorach pracy społecznej i socjalnej. COOS angażuje się szczególnie w projekty w obszarze strategii promowania aktywnego obywatelstwa, integracji i jakości życia osób młodych, seniorów i osób z niepełnosprawnościami. COOS włącza młodych ludzi ze środowisk defaworyzowanych i marginalizowanych w aktywności mające na celu uczynienie z nich widzialnych i aktywnych obywateli; stosuje atrakcyjne metody edukacyjne, prowadzi kursy w obszarze edukacji demokratycznej i obywatelskiej, realizuje moduły z zakresu przedsiębiorczości społecznej, kształcenia i szkolenia zawodowego, zarządzanie usługami kierowanymi do ludzi młodych i seniorów na bazie codziennego, bezpośredniego kontaktu i współpracy z ich użytkownikami. COOS angażowała się również w projekty dotyczące strategii promowania aktywnego starzenia się, technologii komunikacyjnych i informacyjnych, innowacyjnych projekty wspierających i monitorujących, inteligentnych rozwiązań.