A- A A+

Μέσα από το γενικό συμπέρασμα από την παρασκηνιακή ανάλυση που αναπτύχθηκε από όλους τους εταίρους του προγράμματος, φαίνεται ότι οι πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) - σε γενικές γραμμές: εκτιμούν την ένταξη της χώρας τους στην ΕΕ, γνωρίζουν τα οφέλη που έχει η χώρα τους ως μέλος και έχουν προσδοκίες σχετικά με τη συνεργασία των κρατών μελών στην επίλυση κοινών προβλημάτων (π.χ. η οικονομική κρίση, η ανεργία των νέων, η γήρανση των προκλήσεων που σχετίζονται με την κοινωνία κλπ).

Επιπρόσθετα, οι περισσότεροι από τους πολίτες της ΕΕ δεν παίρνουν μέρος στη διαδικασία διαμόρφωσης των πολιτικών της ΕΕ. Το ερώτημα είναι «γιατί»; Επειδή δεν αισθάνονται την ανάγκη να συμμετέχουν; Θέλουν να συμμετέχουν, αλλά δεν γνωρίζουν πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό; Δεν γνωρίζουν τα υπάρχοντα εργαλεία της άμεσης δημοκρατίας; Γνωρίζουν τα εργαλεία, αλλά δεν ξέρουν πώς να τα χρησιμοποιούν; Ή ότι δεν γίνεται χρήση των εργαλείων αυτών επειδή δεν θα έχουν κανένα αποτέλεσμα;

Ο κύριος στόχος του έργου είναι να αυξήσει το επίπεδο της δέσμευσης και της δημοκρατικής συμμετοχής των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη δημοκρατική ζωή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχοντας επίγνωση του ρόλου που μπορούν να έχουν στη διαμόρφωση των πολιτικών της ΕΕ και ως εκ τούτου στη μελλοντική διαμόρφωση της Ευρώπης.

1. Η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δημόσιου χώρου, όπου θα μπορούσαν να συζητηθούν τα ζητήματα που σχετίζονται με τη χαμηλή συμμετοχή στη δημοκρατική ζωή της ΕΕ και τους τρόπους για την τόνωση της ενεργού συμμετοχής (με ανοικτή διαδικτυκή έρευνα, 4 Εθνικά και 1 διεθνές Φόρουμ για τους Πολίτες) .

2. Ενίσχυση της δημοκρατικής συμμετοχής των πολιτών, οι οποίοι δεν έχουν ακόμη ασχοληθεί με τις πολιτικές της ΕΕ διαμόρφωση προσεγγίζοντάς τους μέσω ενημερωτικής εκστρατείας και του εξειδικευμένο περιβάλλον των ενεργών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.

3. Συμβολή στην ενίσχυση και την ενδυνάμωση της δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της ανάπτυξης πιθανών λύσεων για τα μεγάλα προβλήματα που συνδέονται με τη χαμηλή συμμετοχή στη δημοκρατική ζωή της ΕΕ και τη διάδοσή τους.

Όλες οι δραστηριότητες του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν και στις 4 χώρες εταίρους: Κύπρος, Πολωνία, Ρουμανία και Ιταλία.

Για να γίνει αυτό, χρειαζόμαστε τη βοήθεια σου!

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΛΑΒΕΙΣ ΜΕΡΟΣ;

ΟΙΕΤΑΙΡΟΙΟΡΓΑΣΝΙΣΜΟΙ

FOUNDATION OF ALTERNATIVE EDUCATIONAL INITIATIVES (FAEI)

Ο κύριος στόχος του οργανισμού FAIEείναι η Δια Βίου Μάθηση, δηλ η προώθηση και ανάπτυξη των προσωπικών ικανοτήτων, προδιαθέσεων και ενδιαφερόντων - τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική ζωή. Επίσης, ο οργανισμός να προωθεί και να υποστηρίζει την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη μέσω του πολιτισμού και της τέχνης. Οι ιδρυτές του οργανισμού FAIEπαρέχουν νομική και διοικητική συμβουλευτική για τους ιδιώτες από το 2004. Οργανώνουν εργαστήρια για τους καταναλωτές και τα δικαιώματα των ασθενών, για την αποταμίευση και την επένδυση. Υποστηρίζουν τις μη κυβερνητικές οργανώσεις στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση των διεθνών σχεδίων. Έχουν διεξάγει 2 σε διαδικτυακές έρευνες σχετικά με τα εμπόδια για τη διεθνή συνεργασία των ΜΚΟ. Τοπικά ο οργανισμός FAIEασχολείται μεταξύ άλλων με την – συνεργασία όλων των τομέων για την απασχόληση και την ανάπτυξη κοινωνικής επιχειρηματικότητας στο κτίριο τη μη-κυβερνητικής οργάνωσης Bielsko-BiałaThreaty. Διεθνώς, ο οργανισμός FAIEείναι μέλος του Βαλτικής Δικτύου για την εκπαίδευση ενηλίκων - το δίκτυο των οργανώσεων στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας.

FUTURE WORLDS CENTER (FWC)                                                                           

Το Future Worlds Center - είναι ένας ανεξάρτητος, μη-κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός οργανισμός με στόχο να φέρει θετική κοινωνική αλλαγή στην κυπριακή κοινωνία. Είναι ένα επωαστήριο κοινωνικών επιχειρηματιών που οραματίζονται, σχεδιάζουν και υλοποιούν έργα τα οποία προωθούν την κουλτούρα της συνύπαρξης, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ειρήνη, χρησιμοποιώντας μεθόδους βασισμένες στις πιο προηγμένες τεχνολογίες, στην επιστήμη του διαλογικού σχεδιασμού και του δημοκρατικού διαλόγου. Η αποστολή του FWC είναι να ενθαρρύνει τους ανθρώπους να αναλογιστούν και να επιλύσουν κοινωνικές προκλήσεις, τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι δράσεις μας τοποθετούνται στην πρώτη γραμμή, ακριβώς εκεί όπου συντελούνται οι κοινωνικές αλλαγές. Το FWC είναι ένας οργανισμός στον οποίο ιδέες, στόχοι, μεθοδολογίες και άνθρωποι αλληλοσυνδέονται.

ASOCIATIA EuroDEMOS                                                                                                            

Το EuroDEMOS είναι ένας σύνδεσμος με διεθνή δραστηριότητα σε ανθρώπινα δικαιώματα, στην εναλλακτική συμμετοχή σε σχολεία, την κατάρτιση και την προώθηση σε διεθνές επίπεδο των διαμορφωτών της κοινής γνώμης, μέσω των αντίστοιχων προγραμμάτων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Είναι ένας σύνδεσμος τύπου ομπρέλα που αποτελείται από 5 οργανισμούς (π.χ.. οργανισμοί νέων, φοιτητικοί οργανισμοί, οργανισμοί για γυναίκες) με 12 τμήματα που ειδικεύονται σε τομείς πολιτικού ενδιαφέροντος. Ο σύνδεσμος υποστηρίζει πολλά τοπικά κοινοτικά κέντρα. Έχει οργανώσει πολυάριθμα προγράμματα σχετικά με τα κοινά σε τομείς όπως είναι οι νέοι, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την δημοκρατία, την παρατήρηση των εκλογικών διαδικασιών, την ιθαγένεια, την αειφόρο ανάπτυξη, την οικολογία και την προστασία του περιβάλλοντος, της εκπαίδευσης, της κοινωνικής πρόνοιας, του πολιτισμού και της τέχνης. Έχει αναπτύξει εθνικά και διεθνή δίκτυα και πλατφόρμες, διεθνή στρατηγικές και πολιτικές καθώς και διεθνή ενημερωτικά δελτία. Τα βασικά πρόσωπα που εμπλέκονται σε αυτό το έργο είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και σύμβουλοι επικοινωνίας, δημοσίων σχέσεων και οργανωτικών στρατηγικών.

COOPERATIVA SOCIALE COOSS MARCHE ONLUS scpa

COOSSείναι ένας ιταλικός ιδιωτικός κερδοσκοπικός οργανισμός του οποίου κύριος στόχος είναι να στηρίξει την ένταξη των ατόμων που είναι σε μειονεκτική θέση μέσω της παροχής κοινωνικής βοήθειας, φροντίδας, υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης και να προτείνει παρεμβάσεις για την κάλυψη των διαφορετικών αναγκών της τοπικής κοινότητας. Με την ίδρυση του το 1979, το COOSSμετρά σήμερα περίπου 2600 μέλη και εξυπηρετεί περισσότερους από 7.200 χρήστες, μεταξύ των οποίων και οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με αναπηρία, νοητική διαταραχή, οι ανήλικοι και οι νέοι, ναρκομανής και των μεταναστών. Οι οικονομικοί της πόροι προέρχονται κυρίως από δημόσιες διοικήσεις, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση (Σχέδια και Προγράμματα). Από το 1993, το Τμήμα Έρευνας και Κατάρτισης εξετάζει καινοτόμες λύσεις για τις αναδυόμενες κοινωνικές ανάγκες, μέσω της συμμετοχής του σε προγράμματα της ΕΕ και οργανώνει προγράμματα κατάρτισης για την αναγνώριση των κοινωνικών επαγγελματίες. Το 2000 το Τμήμα πιστοποιήθηκε από την περιφερειακή κυβέρνηση ως Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, παρέχοντας τις δράσεις επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για τους υπαλλήλους του και σε ανέργους των διαφόρων κοινωνικών υπηρεσιών και της περίθαλψης. Το COOSS είχε ιδιαίτερη συμμετοχή σε έργα που αφορούν στρατηγικές για την προώθηση της ενεργού συμμετοχής στα κοινά, την ένταξη και την ποιότητα της ζωής των νέων, των ηλικιωμένων και των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Το COOSS εμπλέκει άτομα που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση καθώς και περιθωριοποιημένων νέων σε δραστηριότητες με στόχο να καταστούν ενεργοί πολίτες: ελκυστικές εκπαιδευτικές μέθοδοι, μαθήματα για την κοινωνία των πολιτών και της δημοκρατικής εκπαίδευσης, ενότητες της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, ΕΕΚ, τη διαχείριση των υπηρεσιών για τους νέους και τους ηλικιωμένους με την καθημερινή άμεση επαφή με χρήστες. Το COOSS συμμετείχε επίσης σε σχέδια που ασχολούνται με τις στρατηγικές για την προώθηση της ενεργούς γήρανσης, ΤΠΕ, καινοτόμων υπηρεσιών στήριξης και παρακολούθησης έργων, και έξυπνες λύσεις.